ข่าวการศึกษา

เครื่อเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2559 มูลค่าทุนการศึกษา 30,000 บาท/ปี คุณสมบัติ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 2) มีความประพฤติดี 3) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4) ไม่เป็นผู้รับทุนอื่นๆ ประเภทต่อเนื่อง ยกเว้น กยศ. ส่งใบสมัครที่ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคาร 16 หมดเขตวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ใบสมัครและรายละเอียด [ download ]...

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายชื่อแนบ ทั้งนี้ขอให้นิสิตที่สำรองเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อน ขอให้ปริ้นประกาศนี้ และทำเรื่องคืนเงินที่ ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอบคุณมากค่ะ [ download ]...

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเพชรพระพิรุณ ประจำปีการศึกษา 2559 สอบข้อเขียน วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม (2-302) เวลา 16.30-17.30 น [ download ]...

สำหรับนิสิตที่ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ส่ง ณ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16) ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ 2) ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา 3) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต 4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง อื่นอยู่แล้ว ยกเว้น กยศ. กรอ. หมายเหตุ: ทุนนี้เป็นการสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย ใบสมัคร [ download ]...

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2559 [ download ]...

คณะทอ. เปิดรับสมัครนิสิต เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษา ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2559 คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1 (รหัสนิสิต 58) 3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 สัมภาษณ์ 13 มิถุนายน 2559 ประกาศผลผู้ที่ได้เป็นตัวแทนคณะฯ เพื่อคัดเลือกในระดับ มหาวิทยาลัย ต่อไป จำนวน 2 คน วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ใบสมัคร [ download ]...

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตนิสิตที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผลการเรียนในระดับเฉลี่ยสะสม 2.25 และเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนการศึกษา นั้น ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิต ดังนี้ 1.ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์) มูลค่าทุน 10,000 บาท 1.1) นางสาวลดาพร แสงพรหมชารี เทคโนโลยีการอาหาร 2.ทุนการศึกษาสโมสรนิสิตเก่า คณะ ทอ. มูลค่าทุน 5,000 บาท 2.1) นายอัสมัน เจ๊ะแล 2.2) นางสาวอภิญญา ขันตี 2.3) นางสาววิไลวรรณ พัฒนาสันต์ ขอให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]...

รับสมัครนิสิต ทอ. เพื่อรับทุนการศึกษาเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 1) ทุนดอกผล มก. จำนวน 1 ทุนการศึกษา -ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท 2) ทุนสโมสรนิสิตเก่า ทอ. จำนวน 3 ทุนการศึกษา -ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1-4 2) มีความประพฤติดี ช่วยเหลืองาน/ กิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย 3) มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25 รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2559 สัมภาษณ์ 3 มีนาคม 2559 ประกาศผลผู้ได้รับทุน 4 มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]...

ข่าวดีสำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 1-2 เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ASEAN International Mobility for Students (AIMS) กับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น # รับสมัครนิสิตจำนวน 1 คน คัดเลือกนิสิตโดยวิธีสัมภาษณ์ หมดเขตรับสมัคร 26 ก.พ.59 สอบถามรายละเอียดที่พี่ยุทธกร น่ะครับ 042-725036 รายละเอียดและใบสมัคร [ download ]...

- ตามที่สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวาระครบรอบ 73 ปี คณะละ 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 10,000 บาท นั้น - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม- พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ละ 10,000 บาท ดังนี้ 1) 5740100623 นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2) 5840101851 นางสาวพัชราภรณ์ แสวงพันธ์ ทรัพยากรเกษตร ประกาศ [ download ]...

คณะ ทอ. เปิดรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าทุนการศึกษา สมาคมนิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 10,000 บาท คุณสมบัตินิสิต 1) เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 2) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 3) มีความประพฤติดี เกรดไม่ต่ำ 2.00 เงื่อนไขการรับทุน 1) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นอยู่ 2) นิสิตต้องพร้อมที่จะสละเวลาช่วยเหลืองาน/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยหรือของสมาคมนิสิตเก่า มก. กำหนด วิธีการสมัคร 1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ คณะ ทอ. และส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (อาคาร 7 ชั้น 4) ภายในวันที่ 22 ม.ค.59 2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 25 ม.ค.59 ณ ห้องประชุม คณะ ทอ. ใบสมัคร [ download ]...