การเข้าศึกษา

มารู้จักกับคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร กันก่อนนะครับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร หรือเรียกชื่อย่อว่า “คณะ ทอ.” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นวิทยาเขตแห่งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่บน เลขที่ 59 หมู่ 1 ถนนสกลนคร-นครพนม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บนเนื้อที่ของวิทยาเขตกว่า 4,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนคร ประมาณ 17 กิโลเมตร
คณะ ทอ. เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชา ระดับปริญญาโท 2 สาขาวิชา เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมการผลิตทางการเกษตรตั้งแต่การผลิตจนถึงผู้บริโภค
สามารถดูรายละเอียดด้านล่างได้เลย

ระดับปริญญาตรี 6 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ได้แก่

ระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) ได้แก่

วิดีโอแนะนำหลักสูตร

สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ ดังนี้

 1. ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 300 บาท
 2. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์เข้าเรียน 5,500 บาท
 3. ขั้นตอนส่งเอกสารใบสมัครทั้งหมด ไปที่มหาวิทยาลัย

1. ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 300 บาท

1) เข้าไปที่ เว็บไซต์ มก.ฉกส. พิมพ์คำว่า www.csc.ku.ac.th

2) คลิก แบนเนอร์ การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

3) จะเข้าสู่หน้าเว็บรับสมัครรับเข้าเรียน คลิก สมัครเข้าเรียน

4) จะปรากฎให้กรอกข้อมูลในขั้นตอนที่ 1

 • เลือกโครงการ = ขยายโอกาสทางการศึกษา (แผนการศึกษาสี่ปี) (ภาคปกติ)
 • เลือกคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
 • เลือกหลักสูตร ที่น้องๆ สนใจ
 • จากนั้นกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วนทุกช่อง

5) เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย คลิก สมัครเข้าศึกษา 

6) จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ระบบจะให้น้องๆ ยืนยันข้อมูลการสมัครเข้าเรียน ขั้นตอนนี้ให้น้องๆ ตรวจสอบความถูกต้อง

 • รหัสบัตรประจำตัวประชาชน
 • เลขที่ผู้สมัคร
 • ชื่อ-สกุล
 • คณะ
 • หลักสูตรที่เรียน

หากถูกต้องแล้วคลิก “ยืนยันข้อมูลการสมัคร”

7) เมื่อคลิก “ยืนยันข้อมูลการสมัคร” แล้วจะปรากฎเอกสารไฟล์ pdf ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่น้องควรศึกษา และใบแทนการชำระเงินค่าสมัคร ขั้นตอนนี้ให้น้องๆ ปริ้นต์เอกสารออกมา แล้วนำใบแทนการชำระเงินค่าสมัคร ไปจ่ายเงินค่าสมัครที่ธนาคาร จำนวน 300 บาท ของธนาคารใดก็ได้ ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคาไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงเทพ

จากนั้น ระบบการรับสมัครจะตรวจสอบว่าเราจ่ายเงินค่าสมัครแล้วหรือยัง จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา รอประมาณ 1 สัปดาห์ จึงเข้าไปตรวจสอบรายชื่อของเราว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาไหม สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ที่เราสมัคร

ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อ และยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนครับ

2. ขั้นตอนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน

1) เมื่อน้องๆ สมัครและชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท เรียบร้อยแล้ว รอประมาณ 1 สัปดาห์ ให้เข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่ เว็บไซต์เดิม
คลิก ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

2) กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และ เลขที่ผู้สมัคร (หากจำเลขที่ผู้สมัครไม่ได้ คลิกเลือกค้นหาเลขที่ผู้สมัคร)

3) จะปรากฎสถานะของเราว่า มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหรือไม่ และแสดงสถานะว่า ได้ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว
ในขั้นตอนต่อไปคือให้เรา คลิก เลือกรายงานตัวเข้าศึกษา

4) จากนั้นให้กรอกข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด พร้อมทั้งปริ้นต์เอกสารทั้งหมด และปริ้นต์ใบรักษาสิทธิ์ รวมเป็นเงิน 5,500 บาท ไปจ่ายเงินที่ธนาคาร ให้เรียบร้อย (เหมือนขั้นตอนการสมัคร จ่ายเงิน 300 บาท)

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท จะไปหักลบกับค่าธรรมเนียมการศึกษาของน้องๆ ในวันรายงานตัวนะครับ สมมุติน้องเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ค่าธรรมการศึกษา 15,000 บาท ในวันรายงานตัวน้องๆ จะจ่ายส่วนต่าง เท่ากับ 9,500 บาท ครับ

3. ขั้นตอนส่งเอกสารใบสมัครทั้งหมด ไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อทำขั้นตอนทุกอย่างแล้วเสร็จ ให้น้องๆ ส่งเอกสารทั้งหมด มาที่

หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59/13 หมู่ 1 ถนน วปรอ.399 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

เอกสารที่นำส่งมามีดังนี้

 1. ใบสมัครที่พิพม์จากเว็บไซต์พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ม.ปลาย (ปพ.1) 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร 1 ชุด
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร 1 ชุด
 5. สำเนาใบแทนการชำระค่าสมัคร (300 บาท) ที่ชำระผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด
 6. เอกสารใบรายงานตัวเข้าศึกษา (สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว)
 7. สำเนาใบแทนการชำระค่ารักษาสิทธิ์ (5,500 บาท) ที่ชำระผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว 1 ชุด

******เอกสารที่เป็นการถ่ายเอกสารทุกอย่าง ตั้งแต่หมายเลข 2-5 และ 7 รับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะครับ********

จากนั้นน้องๆ ก็รอตรวจสอบเอกสารว่าส่งถึง มหาวิทยาลัยแล้วหรือยัง เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบการส่งเอกสาร”

เท่านี้ก็เรียบร้อยในทุกขั้นตอนของการสมัครแล้วน่ะครับ จากนั้นน้องๆ ก็รอมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษา ตาม ปฏิทินการศึกษา ได้เลย

สอบถามข้อมูลการสมัครเรียนได้ที่

งานรับเข้า คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร คุณเหมวดี ทาศรีภู (พี่เหม)
โทรศัพท์มือถือ 095-504-8479
Line : nraiku
IG : nrai.ku
Twitter : nrai.ku.csc
โทรศัพท์สำนักงาน 042-725036
โทรสาร 042-725037

หรือสอบถามผ่าน Facebook

ที่ตั้ง

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เลขที่ 59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

โทรศัพท์ : 042-725036 โทรสาร : 042-725037

โทรศัพท์มือถือคณะ : 081-7391789

E-mail : nraikucsc@gmail.com