ผลงานวิจัย

pumi Aromatherapy pillow & mattress for anti-dust mite โครงการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อกำจัดฝุ่น โดย BRT ร่วมกับ KMITL โดย ดร.อำมร อินทร์สังข์ และ อ.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ...