ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (สาขาสกลนคร) รับสมัครนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง - เงินเดือนระหว่าง 12,000-13,000 บาท - เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่วันละ 100 บาท (เบิกตามการออกพื้นที่) - ห้องพัก - ประกันสังคม - เสื้อฟอร์มพนักงาน สนใจสมัครส่ง resume ได้ที่อีเมล supawan.pp@gmail.com...

รับสมัครทั้งสายเกษตรและสายเทคโนโลยีการอาหาร นิสิตที่สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะ ทอ. และส่งใบสมัครคืน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อทางคณะจักได้รวบรวมส่งบริษัทต่อไป #เอกสารสมัครงาน 1.ใบสมัครงานพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume) 3. เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองสถานะการเรียน 4. ใบประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ผ่านการฝึกงาน ฝึกอบรมต่างๆ 5. เอกสารทางทะเบียน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ใบสมัครงาน [ download ]...

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เปิดรับสมัครงานเป็นจำนวนมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

บริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์พืช จำนวน 3 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ บริษัท เอชเอ็ม. โคลส (ประเทศไทย) จำกัด 61 หมู่ 7 ต.วังน้ำเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทสามารถศึกษาได้จากเวบไซต์นี้ http://hmclause.com/company-overview/ อ.ประภาษ กาวิชา...

นิสิตชั้นปีที่ 4 ทอ. ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ทั้งด้านพืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ที่สนใจจะสมัครงาน ได้แก่ สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก, สุกร, ผลิตอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อไก่แช่แข็ง, ไก่ปรุงรูปสุกแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) อื่นๆ ฯ -รูปแบบการสมัคร 1) ติดต่อรับใบสมัครที่ พี่ต่าย ทอ. ให้นิสิตกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 2) นำส่งที่คณะ ทอ. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จากนั้นทางคณะจะรวบรวมส่งที่บริษัท 3) นิสิตรอการติดต่อกลับจากบริษัทเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ที่บริษัท และเข้าทำงานในลำดับต่อไป -หลักฐานการสมัครงาน (เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ) 1) ใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือสวยงามเรียบร้อย ห้ามมีรอยขูดลบขีดฆ่า (ติดต่อรับที่ธุรการคณะ ทอ.) 2) ประวัติส่วนตัว (Resume) 3) เอกสารทางราชการ ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 4) เอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา หรือใบอนุมัติปริญญาบัตร (ขอที่ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขต) 5) เกียรติบัตร...