โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ หลักสูตรการจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วัน/เวลา
Date(s) - 1 กรกฎาคม 2018
08:30 - 16:30

สถานที่
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

ประเภท


 กำหนดการ

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ

หลักสูตรการจัดการพืชอาหารสัตว์เพื่อความยั่งยืนในระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

ณ ฟาร์มพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

*************************************************************************************

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561

08.30-09.00น. ลงทะเบียน

09.00-09.10น. เปิดการฝึกอบรมโดย รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

09.10-10.30น. บทบาทและความสำคัญของพืชอาหารสัตว์ต่อระบบการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โดย ผศ.ดร. ชื่นจิต  แก้วกัญญา อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

10.30-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00น.             ชนิด และพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่สำคัญ

โดย ผศ.ดร. ชื่นจิต  แก้วกัญญา อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.15น.     การปลูกและการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์

โดย ผศ.ดร. ชื่นจิต  แก้วกัญญา อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

14.15-14.30น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.30-16.00น  รูปแบบและวิธีการการใช้ประโยชน์จากพืชอาหารสัตว์เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน

โดย ผศ.ดร. ชื่นจิต  แก้วกัญญา อาจารย์คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

16.00-16.30น. แลกเปลี่ยนความรู้และตอบข้อซักถาม

*******************************************************************

สนใจติดต่อ: นางสาวนิราวรรณ วงษ์ลุนลา 096-9200133 และ042-725036
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เลขที่ 59/4 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 สมัครได้ที่นี่