งานวิจัยเด่น

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon Cake จากวารสารนานาชาติ International Journal of Food Science โดยสามารถ Download ได้ที่นี่  ...

pumi Aromatherapy pillow & mattress for anti-dust mite โครงการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อกำจัดฝุ่น โดย BRT ร่วมกับ KMITL โดย ดร.อำมร อินทร์สังข์ และ อ.จรงศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร ...