ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท ไทยรุ่งเรือง จำกัด (สาขาสกลนคร) รับสมัครนักวิชาการ 2 ตำแหน่ง - เงินเดือนระหว่าง 12,000-13,000 บาท - เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่วันละ 100 บาท (เบิกตามการออกพื้นที่) - ห้องพัก - ประกันสังคม - เสื้อฟอร์มพนักงาน สนใจสมัครส่ง resume ได้ที่อีเมล supawan.pp@gmail.com...

รับสมัครทั้งสายเกษตรและสายเทคโนโลยีการอาหาร นิสิตที่สนใจติดต่อรับสมัครได้ที่สำนักงานคณบดี คณะ ทอ. และส่งใบสมัครคืน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 เพื่อทางคณะจักได้รวบรวมส่งบริษัทต่อไป #เอกสารสมัครงาน 1.ใบสมัครงานพร้อมกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 2. ประวัติส่วนตัวโดยย่อ (Resume) 3. เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองสถานะการเรียน 4. ใบประกาศเกียรติคุณที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ผ่านการฝึกงาน ฝึกอบรมต่างๆ 5. เอกสารทางทะเบียน เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบขับขี่ ใบสมัครงาน [ download ]...

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด เปิดรับสมัครงานเป็นจำนวนมาก รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...