ข่าวการศึกษา

ตามที่คณะ ทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย นั้น จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้ กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000 บาท 1) นางสาววิริยา วังทะพันธ์ 2) นางสาวอธิตยา อินภูวา กองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000 1) นางสาวธนิษฐา วชิรนรเศรษฐ์ ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศการรับมอบทุนการศึกษาต่อไป...

ตามที่คณะทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558 นั้น คณะ ทอ. จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตเข้าคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้แก่ 1) นางสาวฐิดาวดี ระงับภัย รหัสประจำตัวนิสิต 5740100933 2) นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม รหัสประจำตัวนิสิต 5740100623 จึงขอให้นิสิตดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก วิทยาเขตบางเขน ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดต่อ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี ทอ. เพื่อประสานงานเรื่องการเดินทางไปสัมภาษณ์ โทรศัพท์ 042-725036 ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]...

ด้วยกองทุนศาสตราจารย์ ดร.จรัญ จันทลักขณา ในมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิต ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ (หลักสูตรสัตวศาสตร์) โดยจะมอบให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ละ 5,000 บาท ในการทางคณะจึงประกาศรับสมัครทุนสำหรับนิสิต โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีความเดือนร้อนเรื่องเงิน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 2) ไม่เป็นผู้กำลังรับทุนการศึกษาอื่นอยู่ 3) กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสัตวศาสตร์ (ปี 2 ขึ้น ปี 3) 4) ได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาค และหัวหน้าหลักสูตร -กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย) -สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ. ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download...

ด้วยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาจากเงินกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาละ 1 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 5,000 บาท ทางคณะทอ. จึงประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรสัตวศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้น ปี 3) 2) เป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการรับทุนอื่น 3) เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 4) มีผลการเรียนอยู่ในระหว่างดีถึงดีมาก 5) มีความขัดสนเรื่องการเงิน ค่าใช้จ่าย กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - 22 มิถุนายน 2558 ส่งที่สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ต่าย) -สัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะ ทอ. ดาวน์โหลดใบสมัคร [ download ]...

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2558 -โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 (คณะ ทอ. สมัครได้ทุกหลักสูตร) 2) มีความประพฤติดี 3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับกองทุนอื่น ยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล 7) สามารถเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามที่คณะกรรมการกำหนด -นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ และส่งที่หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต ห้อง 16-110 อาคาร 16 -ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 [ download ]...

รับสมัครนิสิต ทอ. ชั้นปีที่ 1 เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 2 คน คุณสมบัตินิสิตดังนี้ 1) เป็นผู้ที่เทิดทุนสถาบันพรมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย 2) เป็นนิสิตชั้นปีที่่ 1 (รหัส 57) 3) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป 4) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5) มีความประพฤติดี 6) ไม่เป็นผู้ที่่ได้รับทุนการศึกษาอื่น อยู่หลังจากได้รับทุนนี้ นิสิตที่มีคุณสมบัติข้างต้น สามารถสมัครได้ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ส่งใบสมัครที่ สำนักงานคณบดี ทอ. (พี่ยุทธกร) โทรศัพท์ 042-725036 ภายในวันและเวลาราชการ สัมภาษณ์นิสิต วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ใบสมัคร [ download ]...

รับสัครนิสิตเพื่อรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทในหัวข้อ 1. Photosynthetic capacity and efficiency of rubber tree in drought conditions 2. การพัฒนาระบบการกรีดยาง คุณสมบัติ 1. จบการศึกษาในสาขาวิชาด้านพืชศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย 2. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 3. มีความสนใจในการศึกษาวิจัยยางพารา ทุนที่ได้รับประกอบด้วย 1. การยกเว้นค่าลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 2 ปี (สนับสนุนโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร) 2. เงินทุนสำหรับทำวิจัยจากโครงการวิจัย 3. ค่าจ้างนิสิตช่วยงานกรณีช่วยอาจารย์ทำงานวิจัย สนใจติดต่อ อ.ดร. เจษฎา ภัทรเลอพงศ์ โทร. 086-7643943 csnjdp@ku.ac.th...