กิจกรรม

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]นิสิตหลักสูตรสัตวศาสตร์ เดินทางศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บำรุงพันธ์สัตว์สกลนคร เพื่อศึกษาในงานโคนม งานสัตว์ปีก สุกร ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเรียนการสอนในหลักสูตรสัตวศาสตร์ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในสถานที่ประกอบการจริง[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="11829,11830,11831,11832,11833,11834,11835,11836,11837,11838,11839,11840,11841,11842,11843,11844,11845,11846,11847,11848,11849,11850,11851,11852,11853,11854,11855,11856,11857,11858,11859,11860,11861,11862,11863,11864,11865,11866,11867,11868" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สโมสรนิสิต คณะ ทอ. ร่วมกับ องค์การบริการองค์กรนิสิต (อบก.) สโมสรนิสิต คณะ ศว. สโมสรนิสิต คณะ วว. และสโมสรนิสิต คณะ สศ. ได้จัดโครงการ "โครงการสืบสานปลูกข้าวประเพณีน้องพี่ มก.ฉกส. ครั้งที่ 2 " เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ในวิถีการดำนา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในชนบทในท้องถิ่นในการลงแขกดำนา อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้ตระหนักถึงอาชีพการทำนา ซึ่งข้าวเป็นพืชที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน อีกทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของชาติ การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ทำงานร่วมกันก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top:...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจำปี 2558 โดยเน้นวิชาพื้นฐานสำคัญ 4 วิชา คือ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับนิสิตใหม่ให้สามารถปรับตัวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนแล้ว ยังมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความคุ้ยเคยให้นิสิตได้รู้จักกัน กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรมค้นหาตัวเอง และศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานฯ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="11996,11997,11998,11999,12000,12001,12002,12003,12004,12005,12006,12007,12008,12009,12010,12011,12012,12013,12014,12015,12016,12017,12018,12019,12020,12021,12022,12023,12024,12025,12026,12027,12028,12029,12030,12031,12032,12033,12034,12035,12036,12037,12038,12039"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะ ทอ. ได้จัดโครงการ "พัฒนาองค์กรนิสิตและผู้นำนิสิต" เพื่อให้ความรู้นิสิตเรื่อง การทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ การเขียน-สรุปโครงการ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ หลักการเป็นผู้นำ การทำงานและการบริหารองค์กรสโมสรนิสิต ชุมนุม ตลอดจนให้นิสิตอภิปรายแนวทางในการทำกิจกรรม และจัดทำแผนกิจกรรมนิสิต ประจำปี 2558[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12044,12045,12046,12047,12048,12049,12050,12051,12052,12053,12054,12055,12056,12057,12058,12059,12060,12061,12062,12063,12064,12065,12066,12067,12068,12069,12070,12071,12072,12073,12074,12075,12076,12078,12079,12080,12081,12082,12083" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอาหารปลอดภัย ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพนิสิตสู่การเป็นนวัตรกร " เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ความรู้ในรายวิชามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งกำหนดตลาด ซึ่งนิสิตสามารถเข้าใจระบบของผลิตภัณฑ์อาหารในอุตสาหกรรมผ่านการฝึกปฎิบัติจริง โดยมีคณาจารย์ นิสิต คณะ ทอ. เข้าร่วมชิม ชมผลงานนิสิต[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12085,12086,12087,12088,12089,12090,12091,12092,12093,12094,12095,12096,12097,12098,12099,12100,12101,12102" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิต คณะ ทอ. จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและ N-RAI Night Party ประจำปี 2558 เพื่อแสดงความยินดีและงานเลี้ยงอำลานิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีของนิสิตรุ่นพี่ รุ่นน้องและคณาจารย์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12103,12104,12105,12106,12107,12108,12109,12110,12111,12112,12113,12114,12115,12116,12118,12119,12120,12121,12122,12123,12124,12125,12126,12127,12128,12129,12130,12131,12132,12133,12134,12135,12136,12137,12138,12139,12140,12141,12142,12143,12144,12145,12146,12147,12148,12149,12150,12151,12152,12153,12154,12155,12156,12157,12158,12159,12160,12161,12162,12163,12164,12165,12166,12167,12168,12169,12170,12171,12172,12173,12174,12175,12176" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นิสิตชมรมสัตวศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "ค่ายสัตวศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 7" เพื่อออกบริการฉีดยาถ่ายพยาธิ ยาบำรุง และวัคซีน แก่สัตว์เลี้ยงแก่เกษตรกร หมู่บ้านหนองบัว ต.นาหว้า อ.เมือง จ.นครพนม อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพจริง เรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนตลอดจนเป็นการให้นิสิตฝึกการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการเข้าถึงเกษตรกร[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12178,12179,12180,12181,12182,12183,12184,12185,12186,12187,12188,12189,12190,12191,12192,12193,12194,12195,12196" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมีกิจกรรมการทำบุญตักบาตร ขบวนแห่นางสงกรานต์ ร่วมกิจกรรมก่อกองทรายและรดน้ำดำหัวผู้บริหารประจำวิทยาเขต โดยมีบุคลากรและนิสิตในคณะและวิทยาเขตเข้าร่วมจำนวนมาก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12198,12199,12200,12201,12202,12203,12204,12205,12206,12207,12208,12209,12210,12211,12212,12213,12214,12215,12216,12217,12218,12219,12220" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดโครงการ "อบรมเทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการสมัครงาน" ให้แก่นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษาและนิสิตที่เตรียมความพร้อมในการฝึกงานสหกิจศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเพิ่มเทคนิคในการแต่งหน้า[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12221,12222,12223,12224,12225,12226,12228,12229,12230,12231,12232,12233,12234,12235,12236,12237,12238,12239,12240,12241" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร ได้จัดกิจกรรม Homeroom เพื่อให้นิสิตได้พบปะกับอาจารย์ประจำหลักสูตร แจ้งข่าวสารให้นิสิตทราบ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างนิสิตและคณาจารย์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12221,12252,12251,12250,12249,12248,12246,12245,12244,12243,12242,12241,12240,12239,12238,12237,12236,12235,12234,12233,12232,12231,12230,12229,12228,12226,12225,12224,12223,12222" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 4-5 และ 11-12 กุมภาพันธ์ 2558 คณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรม Homeroom นิสิตในชั้นปีที่ 1,2,3, และ 4 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารประจำคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ได้พบปะกับนิสิตแต่ละชั้นปี เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในบางประเด็นที่นิสิตต้องการทราบข้อมูล อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอแนะข้อมูลการเรียน การทำกิจกรรม สวัสดิการ สวัสดิภาพต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งโครงการนี้ มีคณบดี อ.ดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล ให้เกียรติเข้าร่วมพบปะกับนิสิต และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตถาม-ตอบ ข้อมูล ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation=""...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา สโมสรนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนบ้านนาเพียง ต.นาเพียง อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร โดยมีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 280 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการให้นิสิตได้บำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสาธารณะต่อชุมชน ภายในกิจกรรมมีการจัดทำแปลงผักเกษตรให้แก่โรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดบูรณะอาคารสถานที่ กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน และกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนาน โดยมีคณะครูโรงเรียนบ้านนาเพียง และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12277,12278,12279,12280,12281,12282,12283,12284,12285,12286,12287,12288,12289,12290,12291,12292,12293,12294,12295,12296,12297,12298,12299,12300,12301,12302,12303,12304,12305,12306,12307,12308,12309,12310,12311,12312,12313,12314,12315,12316,12317,12318,12319,12320,12321" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 7-10 มกราคม 2558 สโมสรนิสิตคณะทอ. ได้ดำเนินโครงการ "กีฬาสีสานสัมพันธ์สามัคคี ทอ. ประจำปี 2558 " เพื่อส่งเสริมให้นิสิตภายในคณะฯ ได้ออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพที่ดี อีกทั้งสร้างความสนุกสนาน ความสามัคคีแก่นิสิตภายในคณะ โดยแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล กีฬาฮาเฮ และการแข่งขันประกวดหลีดโจ๊ก และกองเชียร์[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12323,12324,12325,12326,12327,12328,12329,12330,12331,12332,12333,12334,12335,12336,12337,12338,12339,12340,12341,12342,12343,12344,12345,12346,12347" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2557 สโมสรนิสิตคณะ ทอ. ได้จัดกิจกรรม "ปลูกต้นกล้าคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2557" ให้แก่นิสิตน้องใหม่ KU 74 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กระตุ้นให้นิสิตรู้จักการควบคุมอารมณ์ จิตใจ ตลอดจนการฝึกสมาธิ และใช้ธรรมมะเป็นที่พึ่งทางใจแก่นิสิตใหม่ โดยมีพระวิทยากร พระอาจารย์บุรินทร์ ช้างน้อย เป็นผู้บรรยายธรรมมะแก่นิสิต ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินการเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธรรม[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12349,12350,12351,12352,12353,12354,12355,12356,12357,12358,12360,12361,12362,12363,12364,12365,12366,12367,12368,12369,12370,12371,12372,12373,12374,12375,12376,12377,12378,12379,12380,12381,12382,12383,12384,12385,12386,12387,12388,12389,12390,12391,12392,12393,12394,12395,12396,12397,12398,12399,12400,12401,12402,12403,12404,12405,12406,12407,12408,12409,12410,12411,12412,12413" column_number="5" grayscale="no"...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธีซ้อมย่อยงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ให้แก่ว่าที่บัณฑิตที่จบการศึกษา KU 70 คณะ ทอ. และในช่วงเย็นมีการจัดงานต้อนรับพิธีบายศรีสู่ขวัญ มอบรางวัลแก่บัณฑิตดีเด่น มอบรางวัลการประกวดเทคนิควิจัยและปัญหาพิเศษดีเด่น ให้แก่ว่าที่บัณฑิต และมีงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับอย่างอบอุ่น [/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12414,12415,12416,12417,12418,12419,12420,12421,12422,12424,12425,12426,12427,12428,12429,12430,12431,12432,12433,12434,12435,12436,12437,12438,12439,12440,12441,12442,12443,12444,12445,12446,12447,12448,12449,12450,12451,12452,12453,12454,12455,12456,12457,12458,12459,12460,12461,12462,12463,12464,12465,12466,12467,12468,12469,12470,12471,12472,12473,12474,12475,12476,12477,12478,12479,12480,12481" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 คณะบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความรัก เคารพ ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู คณาจารย์ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12482,12483,12484,12485,12486,12487,12488,12489,12490" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินกิจกรรม "สืบสานปลูกข้าวประเพณี สามัคคี น้องพี่ มก.ฉกส." เพื่อให้นิสิตใหม่ KU 74 ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวดำนาตามวิถีชีวิตของคนอีสาน อีกทั้งกิจกรรมนี้ส่งเสริมให้นิสิตเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="11982,11981,11980,11979,11978,11977,11976,11975,11974,11973,11972,11971,11970,11969,11968,11967,11966,11965,11964,11963,11962,11961,11960,11959,11958,11957,11956,11955,11954,11953,11952,11951,11950,11949,11948,11947,11946,11945,11944,11943,11942,11941,11940,11939,11938,11937,11994,11993,11992,11991,11990,11989,11988,11987,11986,11985,11984,11983" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรม "สู่อ้อมอกแห่งไออุ่นและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2557" เพื่อให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่นิสิตใหม่ ความรู้ความเข้าใจ ในการระบบการเรียน การทำกิจกรรม และการปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และกิจกรรมในช่วงบ่ายได้ให้นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12522,12521,12519,12518,12517,12516,12515,12514,12513,12512,12511,12510,12509,12508,12507,12506,12505,12504,12503,12502,12501,12500,12499,12498,12497,12496,12495,12494,12493,12492" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2556 พบว่า คณะ ทอ.ได้รับผลประเมินในระดับคะแนน 4.62 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับเกณฑ์ ดีมาก[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12570,12568,12567,12566,12574,12565,12564,12563,12562,12561,12560,12573,12559,12558,12556,12555,12554,12553,12552,12551,12550,12549,12548,12547,12546,12545,12544,12543,12542,12541,12572,12571" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...

[vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern" css=".vc_custom_1527051430742{padding-top: 50px !important;padding-bottom: 100px !important;}"][vc_column][vc_column_text]เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม ได้จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสาขา ประจำปีการศึกษา 2556 ของสาขาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และสำนักงานคณบดี มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจในการเข้าร่วมตรวจประเมินและรับฟังผลการตรวจประเมิน[/vc_column_text][vc_row_inner row_type="row" type="full_width" text_align="left" css_animation="" css=".vc_custom_1527051865575{padding-top: 50px !important;}"][vc_column_inner][vc_gallery type="image_grid" images="12576,12577,12578,12579,12580,12581,12582,12583,12584,12585,12586,12587,12588,12589,12590,12591,12592,12593,12594,12595,12596,12597,12598,12599,12600,12601,12602,12603" column_number="5" grayscale="no" images_space="gallery_with_space"][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]...