Author: admin

ขอแจ้งประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตศุนย์ค้สคว้าฯ สะหวันนะเขต จำนวน 2 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ [ download ]...

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 โดยขอให้นิสิตทำเรื่องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยใช้แบบฟอร์ม ดังนี้ 1) ใบคำร้องขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน 2) สำเนาประกาศ มก. เรื่องรายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยื่นเรื่องที่ฝ่ายการเงิน อาคารบริหาร ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]...

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ Genstat, ASeaml,BMS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ สำหรับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 15.00 น. ณ. อาคาร 7 ห้องสว่างแดนดิน ผู้ประสงค์เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ http://www.biosci.global/event-en/free-workshop-kucsc/ Download...