ตัวอย่างการเขียนแแบบฟอร์มคำร้องทั่วไปเพื่อรักษาสถานภาพนิสิต (สำหรับ ป.โท)