คำร้องขอเทียบรายวิชา (กรณีย้ายคณะ/ย้ายหลักสูตร/สาขาวิชา/ ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่)