โครงสร้างสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้าสำนักเลขานุการ

นางมโนรม แสนสุภา

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ
– บริหารงานบุคคล
– พัสดุ
– โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
งานบริหารและธุรการ

นางสาวกฤติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
– งานบริหารงานบุคคล
– งานประกัน
– งานประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
งานการเงินและพัสดุ

นางสาวมิลทะดา สุธรรมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
– การเงิน
– พัสดุ

นางสาวมัลธิกา สวาทวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หน้าที่รับผิดชอบ
– บัญชี

งานวิจัยและบริการวิชาการ

นางสาววิภามาศ ไชยภักดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่รับผิดชอบ
– วิจัย
– บริการวิชาการ
– พัฒนาวิชาการ
– วารสารวิจัย, รายงานประจำปี
งานนโยบายและแผน

นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ
– แผนงาน
– งบประมาณ
– บริหารความเสี่ยง
– การจัดการความรู้
– ข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
งานบริการการศึกษา

นางสาวประภาพรรณ์ แสงดาว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ
งานวิชาการ

 นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หน้าที่รับผิดชอบ
– กิจการนิสิต
– สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน