การตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์

ลำดับที่รายการตรวจวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์เวลาในการ
วิเคราะห์ (วัน)
ค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
1.ความชื้น (Moisture)AOAC7150
2.เถ้า (Ash)AOAC7150
3.ไขมันหยาบ (Fat)AOAC7350
4.เยื่อใยหยาบ (Fiber)AOAC7350
5.คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)AOAC141,250
6.NDF (Neutral detergent fiber)AOAC7300
7.ADF (Acid detergent fiber)AOAC7300
8.ADL (Acid detergent lignin)AOAC14450
9.เถ้าที่ละลายและไม่ละลายในกรดAOAC14300
10.พลังงาน (Energy); Bomb calorimeterAOAC7300

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789