การตรวจวิเคราะห์ดิน พืช และปุ๋ย

ลำดับที่รายการตรวจวิเคราะห์วิธีการวิเคราะห์เวลาในการ
วิเคราะห์ (วัน)
ค่าบริการ
(บาท/ตัวอย่าง)
1.ไนโตรเจนทั้งหมด (Total nitrogen)Micro Kjeldahl7300
2.ไนโตรเจนและคาร์บอนCombustion7500
3.ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available phosphorous)Bray no.27200
4.ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorous)Spectrophotometer7200
5.โพแทสเซียมและแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable potassium)Flame photometer7200
6.โพแทสเซียมทั้งหมด (Total potassium)Flame photometer7200
7.ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter)Walkiey and Blank titration Method7200
8.ค่าการนำไฟฟ้า (EC)EC meter350
9.ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)pH meter3100
10.เนื้อดิน (Soil texture)Hydrometer7150
11.ความชื้น (Moisture)Oven dried method750
12.ความต้องการปูน (Lime requirement)Woodruff/dunn14150
13.ปริมาณซัลเฟตที่ละลายน้ำได้ในดินSpectrophotometer5200
14.อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)14500
15.การย่อยสลายสมบูรณ์20100
16.สารพิษตกค้างในผักผลไม้ชุดทดสอบ GT2100

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อได้ที่ 042-725-036 หรือ 081-7391789