ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อนิสิตเก่า เพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อนิสิตเก่า เพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564

ขอเชิญนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสนอชื่อนิสิตเก่า เพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564 โดยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้

1. นักบริหารภาครัฐ/ราชการ
2. นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
3. นักบริหารภาคเอกชน
3.1 ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงของกิจการขนาดใหญ่
4. นักวิชาการ
5. นักวิจัย
6. เกษตรกร
7. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ

บุคคลและหน่วยงานที่มีสิทธิเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ได้แก่

8.1 ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ หรือผู้แทนสาขาวิชาของนิสิตเก่า
8.2 ประธานชมรมนิสิตเก่า สาขาวิชา/คณะ/จังหวัด/ภาค
8.3 นายกสมาคมนิสิตเก่า สาขาวิชา/คณะ/จังหวัด/ภาค
8.4 ประธานชมรมนิสิตเก่ากลุ่มต่างๆ
8.5 หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ภาควิชา คณะวิชา วิทยาลัย สำนัก และสถาบัน หรือ หน่วยงานอื่นที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน
8.6 องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ที่มีสมาชิกสมาคมปฏิบัติงานอยู่ หรือเคยปฏิบัติงาน

ปิดการับเสนอชื่อในวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00 น.
รายละเอียดและแบบฟอร์ม Download