ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2566

ประกอบด้วย 7 ประเภท ดังนี้
1. นักบริหารภาครัฐ/ราชการ
2. นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
3. นักบริหารภาคเอกชน
3.1 ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ
3.2 ผู้บริหารระดับสูงของกิจการขนาดใหญ่
4. นักวิชาการ
5. นักวิจัย
6. เกษตรกร
7. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทอื่นๆ (ระบุ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปวัฒนธรรรม การเมือง ฯ)

ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อ
1. ผู้แทนรุ่น ผู้แทนคณะ สาขา
2. ประธาน /นายก ชมรมนิสิตเก่า สาขา คณะ /จังหวัด/ภาค ประธานชมรมนิสิตเก่า กลุ่มต่างๆ
3. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น ภาควิชา คณะวิชา ฯ
4. องค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่นิสิตเก่าปฏิบัติงานอยู่

ผู้สนใจเสนอชื่อนิสิต ของ คณะ ทอ.
โปรดติดต่อแจ้งมายัง คุณยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร. /Line 09 1064 4120
โปรดเสนอชื่อก่อนวันที่ 30 ก.ย.2565

รายละเอียดและแบบเสนอ
https://drive.google.com/file/d/1NbFD6kzp7BwQhz3p-GeKKVtC4vhk4yoT/view?usp=sharing