ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

ขอเชิญนิสิตเก่า ทอ. คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2558

ด้วยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
ตามประเภท 8 ประเภทดังนี้

 1. นักบริหารภาครัฐ
 2. นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
 3. นักบริหารภาคเอกชน
  – ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ
  – ผู้บริหารที่มีหุ้นส่วนในบริษัทและมีอำนาจลงนาม
  – ผู้บริหารระดับสูงของค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
 4. นักวิชาการ
 5. นักวิจัย
 6. นักบริการสังคม
 7. เกษตรกร
 8. อื่นๆ

  แจ้งรายชื่อ หรือชื่อบุคคลอื่น มาได้ที่ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-064-6635 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เพื่อทำการติดต่อกลับและดำเนินการจัดส่งใบเอกสารเข้าคัดเลือกต่อไป

  รายละเอียด [ download ]