ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

ขอเชิญนิสิตเก่า คัดเลือก หรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

ด้วยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรตินิสิตเก่า ซึ่งทำคุณประโยชน์แก่สังคมและเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง
ตามประเภท 8 ประเภทดังนี้
1) นักบริหารภาครัฐ
2) นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
3) นักบริหารภาคเอกชน
-ผู้บริหารที่เป็นเจ้าของกิจการ
-ผู้บริหารที่มีหุ้นส่วนในบริษัทและมีอำนาจลงนาม
-ผู้บริหารระดับสูงของค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
4) นักวิชาการ
5) นักวิจัย
6) นักบริการสังคม
7 เกษตรกร
8) อื่นๆ

ศิษย์เก่าท่านใดสนใจเสนอชื่อบุคคล สามารถแจ้งรายชื่อ หรือชื่อบุคคลอื่น มาได้ที่ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา คณะ ทอ. โทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-064-6635 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 เพื่อทำการติดต่อกลับและดำเนินการจัดส่งใบเอกสารเข้าคัดเลือกต่อไป

[ download ]