ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุที่ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 10th ICERD

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุที่ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 10th ICERD

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช ผศ.ดร.พรทิพย์ ศรีมงคล และ ผศ.ดร.วิมลนันท์ กันเกตุ
ที่ได้รับรางวัล Award of Excellent Poster Presentation at the 10th ICERD
ภายใต้การนำเสนอผลงานเรื่อง Impact of No-tillage on Rice Yield and Some Soil Properties in Tropical Flooded Transplanting Lowland Rice Cultivation

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จัดขึ้น ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร