โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมตันฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ