แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการนิสิตและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการนิสิตและผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกอง

ดังแนบ

Download