แจ้งเปลี่ยนสถานที่สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “นวัตกรรมและสหกิจศึกษา 4.0 มก.ฉกส.”