รับสมัครนิสิต โครงการ Winter camp ที่ประเทศไต้หวัน

รับสมัครนิสิต โครงการ Winter camp ที่ประเทศไต้หวัน

โครงการ Winter camp ที่ประเทศไต้หวัน
นิสิตที่สนใจสามารถเข้าไป download ใบสมัคร และสมัครได้ด้วยตนเอง
(*)ค่าลงทะเบียน : Free
(*)ค่าใช้จ่ายที่นิสิตต้องรับผิดชอบ ได้แก่
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ประมาณ 10,000-12,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ประมาณวันละ 200 – 300 บาท (เป็นค่าอาหารเย็นและอื่นๆ ขึ้นกับบุคคล ทานเยอะจ่ายเยอะ)
(*) นิสิตที่สมัครแล้วขอให้ส่งชื่อ-สกุล และหลักสูตร และชั้นปี เป็นภาษาอังกฤษให้ อ.ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์ ด้วยนะคะ