“รับขวัญน้องหล่า 64 ทรัพยากรเกษตร”

“รับขวัญน้องหล่า 64 ทรัพยากรเกษตร”

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หลักสูตรทรัพยากรเกษตร ได้จัดกิจกรรม รับขวัญน้องหล่า 64 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ ในหลักสูตร โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 1 2 3 4 และคณาจารย์ เข้าร่วม ภายในกิจกรรมมีการแลกเปลียนประสบการณ์การเลือกเรียน แผนฝึกงานและแผนสหกิจศึกษา กิจกรรมผูกแขกรับขวัญนิสิตปี 1 และตัวแทนพี่ๆ แต่ละชั้นปีกล่าวต้อนรับและความรู้สึก ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น