พิธีเปิด ศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0

พิธีเปิด ศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0

เมื่อวันพุธ ที่ 15 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาการแปรรูปอาหารกลุ่มจังหวัดสนุก 4.0
ความเป็นมาศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (KU-FIRST.CSC)
จัดตั้งขึ้นเพื่อสานต่อกิจกรรมและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการให้บริการด้านนวัตกรรม และการสร้างองค์ความรู้ให้กับอุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
บูรณาการงานวิจัยและพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมอาหารและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง
บ่มเพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
เป็นแหล่งความรู้และบริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอุตสาหกรรมอาหาร
สร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
บริการวิจัยและที่ปรึกษา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
ให้คำปรึกษาสถานที่ผลิต และติดต่อผู้รับจ้างผลิต
บริการเช่าสถานที่ผลิตและเครื่องมือแปรรูป
ติดต่อประสานงานแหล่งทุนวิจัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:082-4693333