ประกาศ เรื่อง การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการนานาชาติ