ประกาศคณะทอ.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560