ปฐมนิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกงาน สหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม