คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ณ งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด เมื่อวันที่ 17-26 ม.ค. 2563

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ณ งานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด เมื่อวันที่ 17-26 ม.ค. 2563

ในระหว่างวันที 17-26 มกราคม 2563 ฝายวิจัยและบริการวิชาการคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (คณะ ทอ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมจัด แสดงผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัย ในงานรวมนําใจไทสกลและงานกาชาด จังหวัดสกลนคร

ทังนี ในงานดังกล่าว มีผู้บริหารจากคณะ ทอ. ทีเข้าร่วมพิธีเปดงานและเข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ดร.รุ่งนภา บุญผวา ผู้ช่วยคณบดีฝายวิจัยและบริกาวิชาการ ดร.รุ่งกานต์ บุญนาถากร หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ และ ดร.มยูรกาญจน์ เดชกุญชร นอกจากนียังมีเจ้าหน้าที และนิสิตเข้าร่วมงานอีก จํานวน 5 คน

ประมวลภาพร่วมจัดนิทรรศการงานกาชาด สกลนคร