ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัยเพื่อรองรับโครงการฯ