ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์รับสัมครงานของการประปานครหลวง