“กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ” ประกาศรับสมัครงาน

“กลุ่มบริษัทแหลมทองสหการ” ประกาศรับสมัครงาน

นิสิตชั้นปีที่ 4 ทอ. ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ทั้งด้านพืช สัตว์ สิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ ที่สนใจจะสมัครงาน
ได้แก่ สัตวบาลฟาร์มสัตว์ปีก, สุกร, ผลิตอาหารสัตว์บก, สัตว์น้ำ, ผลิตภัณฑ์อาหารเนื้อไก่แช่แข็ง, ไก่ปรุงรูปสุกแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (นม) อื่นๆ ฯ

-รูปแบบการสมัคร
1) ติดต่อรับใบสมัครที่ พี่ต่าย ทอ. ให้นิสิตกรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
2) นำส่งที่คณะ ทอ. ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2558 จากนั้นทางคณะจะรวบรวมส่งที่บริษัท
3) นิสิตรอการติดต่อกลับจากบริษัทเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ที่บริษัท และเข้าทำงานในลำดับต่อไป

-หลักฐานการสมัครงาน (เอกสารที่ถ่ายสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
1) ใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือสวยงามเรียบร้อย ห้ามมีรอยขูดลบขีดฆ่า (ติดต่อรับที่ธุรการคณะ ทอ.)
2) ประวัติส่วนตัว (Resume)
3) เอกสารทางราชการ ได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
4) เอกสารทางการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองการศึกษา หรือใบอนุมัติปริญญาบัตร (ขอที่ฝ่ายทะเบียน วิทยาเขต)
5) เกียรติบัตร /ใบประกาศ ที่นิสิตคิดว่าเกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่จะสมัครงาน

รายละเอียด

[ download ]