ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ใหม่ล่าสุดของ ผศ.ดร.จินตนา ต๊ะย่วน
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
เรื่อง Antidesma thwaitesianum Müll. Arg. Fruit Juice, Its Phytochemical Contents, Antimicrobial Activity, and Application in Chiffon Cake จากวารสารนานาชาติ International Journal of Food Science
โดยสามารถ Download ได้ที่นี่