ใบขึ้นทะเบียนทุนการศึกษา ประจำปี 2559

ใบขึ้นทะเบียนทุนการศึกษา ประจำปี 2559

สำหรับนิสิตที่ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตส่งใบสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนรับทุนการศึกษา ประจำปี 2559 ส่ง ณ หน่วยแนะแนวและทุนการศึกษา อาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16)

ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2559

คุณสมบัตินิสิต
1) เป็นนิสิตทุกชั้นปี ทุกคณะ
2) ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
3) มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยนิสิต
4) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง อื่นอยู่แล้ว ยกเว้น กยศ. กรอ.

หมายเหตุ: ทุนนี้เป็นการสมัครทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ คณะ วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย

ใบสมัคร
[ download ]