รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี 5A ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รายชื่อนิสิตที่มีผลการเรียนดี 5A ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

📌📌ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น 5A ภาคต้น 2564
นิสิตจะได้รับรางวัลคืนค่าหน่วยกิต ในภาคปลาย 2564

✅✅ขอให้นิสิตยื่นเรื่องขอเงินคืนที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 อาคารบริหาร
ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565
*รายชื่อนิสิตได้ 5A ประจำภาคต้น 2564
#หลักฐานและเอกสารประกอบการเบิก
1. แบบฟอร์มคำร้องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และใบเสร็จรับเงิน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือใบโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคารฉบับจริง
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (ชื่อของนิสิตเท่านั้น)
4. สำเนาประกาศมหาวิทยาลัย (ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้ 5A)
5. ใบรายงานผลการเรียน (ขอในระบบสารสนเทศนิสิต ใช้เวลาดำเนินการ 2 วัน)
6. สำเนาบัตรนิสิต
#เอกสารทั้งหมดอย่างละ 1 ชุด

📌ดูอัตราการได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน
✅✅สำหรับนิสิตที่เป็นผู้กู้ กยศ. ยังไม่สามารถทำเรื่องคืนได้ ให้รอทาง กยศ.ทำเรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาก่อน จากนั้นหลัง 7 วันจึงจะสามารถทำเรื่องเบิกคืนได้
🙏🙏สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่พี่ยุทธกร (พี่ต่าย) โทร./Line 091 064 4120