รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อนักเรียน ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

-ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศเปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2560 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 8 ทุนการศึกษา

-สำหรับทุนการศึกษานี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา คือ ภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

-ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการในขั้นตอนการสมัคร/ชำระค่าสมัครพร้อม/ค่ารักษาสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์
http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/
ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หากพ้นกำหนดทางคณะฯ จะถือว่าสละสิทธิ์

-ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้แที่ คุณนิศารัตน์ ทิพวัจนา
หมายเลขโทรศัพท์ 085-7421609 หรือ 042-725036

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก [ download ]