รับสมัครทุนการศึกษา บุตรเกษตรกร จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 7,500 บาท

รับสมัครทุนการศึกษา บุตรเกษตรกร จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 7,500 บาท

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้นิสิตที่เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร จำนวน 2 ทุนการศึกษา ๆ ล่ะ 7,500 บาท โดยรายละเอียด ดังนี้

1.หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และเงื่อนไขการให้ทุน
1.1) เป็นนิสิต ชั้นปีที่ 1-4 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร หรือสาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
1.2) เป็นบุตรเกษตรกร หรือผู้ปกครองประกอบอาชีพด้านการเกษตร
1.3) มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกต้องโทษทางวินัย
1.4) เป็นผู้มีความเพียรในการศึกษา ช่วยเหลือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ มหาวิทยาลัย สม่ำเสมอ
1.5) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
1.6) ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องทำงานบำเพ็ญประโยชน์ตามที่คณะฯ มอบหมาย
2. การสมัครขอรับทุนการศึกษา
2.1) Download ใบสมัครได้ ที่นี่
2.2) กรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง ตามแบบฟอร์มที่กำหนด พร้อมแนบหลักฐานให้เรียบร้อย
2.3) ยืนใบสมัครได้ที่ ห้องบริการการศึกษานิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ห้อง 21-201) หรือผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ได้ที่นี่
3. กำหนดการรับสมัคร
3.1) รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-10 มิถุนายน 2564
3.2) คัดเลือกนิสิตโดยวิธีการสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
3.3) ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2564