รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”

รับสมัครทุนการศึกษา “ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์”

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา “ทุนอดุลย์ – จินตนา ธนาลงกรณ์” สำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับปริยญาตรี จำนวน 16 ทุน ทุนการศึกษาละ 15,000 บาท

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
2. เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ/สาขา
3. มีฐานะยากจน (รายได้ผู้ปกครองทั้งหมด ไม่เกิน 20,000 บาท/เดือน)
4. มีความประพฤติเรียบร้อย เป็นคนดี ไม่ฝักใฝ่ในอบายมุขและยาเสพติด ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและไม่เคยต้องโทษทางวินัย
5. มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ 75% หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ (นิสิตชั้นปีที่ 1 ใช้ผลการเรียนระดับ ม.ปลาย)

ส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต อาคารสถานพยาบาล
ภายในวันพุธ ที่ 16 กันยายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม ดังแนบ [ download ]