ผลการพิจารณาทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558

ผลการพิจารณาทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2558 นั้น

คณะ ทอ. จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตเข้าคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปได้แก่
1) นางสาวฐิดาวดี ระงับภัย รหัสประจำตัวนิสิต 5740100933
2) นางสาวจุฑามาศ แซ่ลิ้ม รหัสประจำตัวนิสิต 5740100623

จึงขอให้นิสิตดังกล่าว เข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต ชั้น 5 อาคารระพีสาคริก วิทยาเขตบางเขน

ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดต่อ นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา สำนักงานคณบดี ทอ. เพื่อประสานงานเรื่องการเดินทางไปสัมภาษณ์ โทรศัพท์ 042-725036

ประกาศรายชื่อนิสิต [ download ]