ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาปรำจำปี 2558-2559 จาก Kyoto University ประเทศ ญี่ปุ่น