ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา “Kyoto University AMGEN Scholar Program”