ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ดังรายชื่อแนบ

ทั้งนี้ขอให้นิสิตที่สำรองเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาไปก่อน ขอให้ปริ้นประกาศนี้ และทำเรื่องคืนเงินที่ ฝ่ายการเงิน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ขอบคุณมากค่ะ
[ download ]