ประกาศผล ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปลาย 2559

ประกาศผล ทุนการศึกษาสำหรับนิสิตความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคปลาย 2559

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ประกาศรับสมัครนิสิตนิสิตที่มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผลการเรียนในระดับเฉลี่ยสะสม 2.25 และเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 4 ทุนการศึกษา นั้น

ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อนิสิต ดังนี้
1.ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์) มูลค่าทุน 10,000 บาท
1.1) นางสาวลดาพร แสงพรหมชารี เทคโนโลยีการอาหาร

2.ทุนการศึกษาสโมสรนิสิตเก่า คณะ ทอ. มูลค่าทุน 5,000 บาท
2.1) นายอัสมัน เจ๊ะแล
2.2) นางสาวอภิญญา ขันตี
2.3) นางสาววิไลวรรณ พัฒนาสันต์

ขอให้นิสิตติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการมอบเงินทุนการศึกษาต่อไป

ประกาศรายชื่อนิสิต
[ download ]