ประกาศผลทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาล

ประกาศผลทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาล

ตามที่คณะ ทอ. ได้ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา และกองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย นั้น

จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ดังนี้

กองทุนการศึกษา ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา จำนวน 2 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000 บาท
1) นางสาววิริยา วังทะพันธ์
2) นางสาวอธิตยา อินภูวา

กองทุนสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย จำนวน 1 ทุนการศึกษาๆ ล่ะ 5,000
1) นางสาวธนิษฐา วชิรนรเศรษฐ์

ทั้งนี้ขอให้นิสิตติดตามประกาศการรับมอบทุนการศึกษาต่อไป