ประกาศผลทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ประกาศผลทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

-ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น
-คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาและสัมภาษณ์นิสิตเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ภาคการศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา
-บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศผลนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางคณะฯ จึงประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา (ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) และขอให้นิสิตดำเนินการเรื่องเบิกเงิน ดังนี้

**เอกสารที่ต้องนำส่งเพื่อประกอบการเบิกเงินทุน**
1. สำเนาบัตรนิสิต 2 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย 1 แผ่น (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) * ต้องตรวจสอบว่าบัญชียังไม่ถูกปิด เพราะจะทำให้โอนเงินไม่ได้*
3. ใบสำคัญรับเงินทุนการศึกษา(ขอจากคณะ)
4. ใบรายงานผลการเรียน (ต้องขอTranscript ที่ออกโดยงานทะเบียนและประมวลผล) ฉบับจริงหรือสำเนาก็ได้ (หากเป็นสำเนาให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. จดหมายขอบคุณผู้ให้ทุน ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4 เขียนหรือพิมพ์ก็ได้ และลงชื่อท้ายจดหมาย

นำส่งพี่ยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการ ทอ. อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อผู้ได้รับทุน/แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน/ตัวอย่างการเขียนจดหมาย [ download ]