ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศผลทุนการศึกษา คณะ ทอ. ประจำปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕8 ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติตามประเภททุนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

โดยขอให้นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ติดตามข่าวการมอบทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา
[ download ]