ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ประจำปี 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร

ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ CP ประจำปี 2558 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ทุกหลักสูตร

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปี 2558

-โดยนิสิตต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 (คณะ ทอ. สมัครได้ทุกหลักสูตร)
2) มีความประพฤติดี
3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
4) เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
5) ไม่เป็นผู้ซึ่งมีปัญหาสุขภาพ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับกองทุนอื่น ยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
7) สามารถเข้ารับการฝึกงานภาคฤดูร้อนตามที่คณะกรรมการกำหนด

-นิสิตที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ และส่งที่หน่วยทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต ห้อง 16-110 อาคาร 16
-ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558

[ download ]