ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. สำหรับนิสิตเก่า คณะ ทอ.

ทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. สำหรับนิสิตเก่า คณะ ทอ.

-ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานิสิตเพื่อเป็นอาจารย์และบุคลากร มก.ฉกส. ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มก.ฉกส. ที่ประชุมมีมติอนุมัติหลักการและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสมในการับทุน จำนวนคณะละ 1 ทุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นอาจารย์และบุคลากร นั้น คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จึงประกาศรับสมัครบุคคลผู้ที่เป็นศิษย์เก่าคณะ ทอ. เพื่อรับทุนการศึกษา ดังนี้

-รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 –วันที่ 3 สิงหาคม 2558
-ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2558
-สอบสัมภาษณ์ 7 สิงหาคม 2558
-ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 10 สิงหาคม 2558
-ผุ้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา 15 สิงหาคม 2558

-ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 042-725036 มือถือ 091-064-6635

ประกาศและใบสมัครทุนการศึกษา
[ download ]