ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1

คณะ ทอ. รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน เพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็นผู้ที่เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมุั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์ หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
2) เป็นนิสิตในระดับปริญญาตรีของ มก.
3) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1
4) ผลการเรียนเฉลี่่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
5) เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
6) มีความประพฤติดี
7) ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่หลังจากได้รับทุนนี้

นิสิตที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่คุณยุทธกร ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ. อาคาร 7 ชั้น 4 หรือดาวน์โหลดจากไฟล์นี้

กำหนดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 15 พ.ค.2560 ณ สำนักงานเลขานุการคณบดี ทอ.
สัมภาษณ์ วันที่ 18-19 พ.ค.2560
ประกาศผล นิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะ ทอ. 31 พ.ค.2560

 

ใบสมัครและรายละเอียด  [ download ]